دی 97
2 پست
آبان 97
1 پست
بهمن 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
17 پست
مهر 91
12 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
9 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...